Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit Privacybeleid opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe wij de persoonsgegevens die u met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken, en welke rechten u hebt.

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van deze website.

Voor onze privacypraktijken in verband met onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst zoals die tussen ons kan worden gesloten.

Artikel 1 - Solifin ASBL

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Solifin, met maatschappelijke zetel in de Jozef II-straat 20 te Brussel, België en ondernemingsnummer BE0730.710.797. Wij treden op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website. Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten zoals uiteengezet in artikel 4 uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer:

Per post: info@solifin.be

Per post: Jozef II-straat 20 Brussel, België

Artikel 2 - Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de hieronder opgesomde doeleinden:

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

Artikel 3 - Gegevensbewaring, gegevensverwijdering

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het hierboven aangegeven doel. Aangezien het voor ons echter niet mogelijk is om vooraf een termijn vast te stellen, zal de bewaringstermijn als volgt worden bepaald: de bewaring zal worden bepaald op basis van een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren, een rechtmatig belang en de noodzaak om de gegevens te bewaren voor het gespecificeerde doel.

Indien u uw toestemming intrekt of u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, en dit bezwaar succesvol is, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze databanken verwijderen.

Wij zullen de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.

Het voorgaande belet ons evenwel niet persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, om een rechtsvordering in te stellen of ons tegen een rechtsvordering te verdedigen, of voor bewijselementen.

Artikel 4 - Rechten

Dit artikel geeft een overzicht van uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben getracht ze voor u op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.

Om een van uw rechten uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek overeenkomstig artikel 1 van dit privacybeleid, met een kopie van uw identiteitskaart (alleen de voorkant). Wij zullen binnen een maand na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de termijn om te antwoorden of in het geval dat wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Het recht op toegang:

U hebt recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, hebt u recht op toegang tot die persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit Privacybeleid vindt.

U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. De eerste kopie zal gratis worden verstrekt, maar wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen indien u op regelmatige basis meer kopieën aanvraagt.

Het recht op rectificatie:

Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten):

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

Het recht om verwerking te beperken:

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

Wij zullen u op de hoogte brengen voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming of een overeenkomst is en die verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien dit een negatieve invloed zou hebben op de rechten en vrijheden van anderen.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere onderneming te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor direct-marketingdoeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Artikel 5 - Verstrekking van persoonsgegevens

Om u te voorzien van onze website, werken wij samen met dienstverleners om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Wij maken gebruik van de volgende categorieën dienstverleners:

Artikel 6 - Internationale overmakingen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Artikel 7 - Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies, dat zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload, om uw ervaring te verbeteren. Op deze pagina wordt beschreven welke informatie ze verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. Wij geven ook aan hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan de functionaliteit van bepaalde elementen van de site aantasten of “breken”. Voor meer algemene informatie over cookies zie het Wikipedia-artikel over HTTP Cookies.

Wij gebruiken cookies om een aantal redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Wij raden u aan alle cookies aan te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet, voor het geval ze gebruikt worden om een dienst te leveren die u gebruikt.

Cookies op onze Website worden voor verschillende doeleinden gebruikt: wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de Website te verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen (bijvoorbeeld de pagina’s die u hebt bezocht en de tijd die u op die pagina hebt doorgebracht). Cookies maken onze Website gebruiksvriendelijker en stellen ons in staat om onze Website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om uw toekomstige activiteiten en ervaring op de Website te versnellen. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om uw taalvoorkeuren te onthouden.

Wij gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen te begrijpen hoe onze Website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.

Wij gebruiken first party en third party cookies: First party cookies zijn cookies die door de Website zelf worden aangemaakt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Cookies van derden zijn cookies die door andere partijen dan de Website worden aangemaakt. Cookies van derden in relatie tot onze Website zijn Twitter, LinkedIn en Google Analytics.

Google Analytics is het analyse-instrument van Google dat ons helpt te begrijpen hoe u omgaat met de Website. Het kan gebruik maken van een set cookies om informatie te verzamelen en statistieken over het gebruik van de Website te rapporteren zonder individuele bezoekers persoonlijk te identificeren voor Google. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt, is de ‘___ga’-cookie.

Voorts kan een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

In sommige speciale gevallen gebruiken wij ook cookies van vertrouwde derden. In het volgende gedeelte wordt nader beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web, om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u op de site bent en welke pagina’s u bezoekt, zodat wij boeiende inhoud kunnen blijven produceren.

Voor meer informatie over Google Analytics-cookies, zie de officiële Google Analytics-pagina.

Artikel 8 - Wijzigingen van ons privacybeleid

Wij hebben het recht om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. U zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid kunnen raadplegen op onze website of door een schriftelijk exemplaar aan te vragen via ons e-mailcontact.