A

Aandelen

Eenheden van eigendomsbelang in een organisatie of financiële activa die zorgen voor een gelijke verdeling van de winsten, als die worden aangegeven, in de vorm van dividenden. Er zijn gewone en preferente aandelen. Papieren aandelencertificaten zijn vervangen door de elektronische registratie van aandelen. Ook aandelen van beleggingsfondsen worden elektronisch geregistreerd. (Investopedia)

Achtergestelde schuld

Een achtergestelde schuld is een lening of een obligatie die na andere leningen of obligaties komt bij claims op activa of opbrengsten. Achtergestelde schuld wordt ook een junior obligatie of achtergestelde lening genoemd. Bij het uitblijven van betaling door de ontlener worden verschaffers van achtergestelde schulden pas betaald nadat de senior schuldhouders volledig zijn betaald. (Investopedia)

B

Bank

Een bank is een financiële instelling die een vergunning heeft om deposito’s te ontvangen en leningen te verstrekken. Banken kunnen ook financiële diensten verlenen zoals vermogensbeheer, valutawissel en kluisjes. Er zijn verschillende soorten banken, waaronder retailbanken, commerciële of zakenbanken en investeringsbanken. In de meeste landen worden banken gereguleerd door de nationale overheid of centrale bank. (Investopedia)

Beurs

Een beurs is een, meestal financiële, prijs die een entiteit (een bedrijf, stichting of regering) geeft aan een andere entiteit, vaak een persoon of een bedrijf, om een doel te ondersteunen of prestaties aan te moedigen. Beurzen zijn meestal schenkingen die niet terugbetaald hoeven te worden, in de vorm van studiebeurzen, onderzoeksbeurzen of aandelenopties (Investopedia).

biodiversiteit en grondstoffenbeheer

De som van alle omgevingen van een levend organisme, inclusief natuurkrachten en andere levende wezens, die de voorwaarden scheppen voor ontwikkeling en groei, maar ook voor gevaar en schade. (Business Dictionary)

Businessmodel

Het businessmodel is te definiëren met de volgende vier vragen: wie zijn je beoogde klanten (segment), wat bied je je klanten aan (waardepropositie), hoe produceer je het aanbod (waardeketen) en waarom levert het winst op (verdienmodel)?

Het zogenoemde ‘Business Model Canvas’ heeft negen bouwstenen; Klantsegmenten, Waardepropositie, Kanalen, Klantrelaties, Inkomstenstromen, Key resources, Kernactiviteiten, Key Partners en Kostenstructuur. (https://www.managementsite.nl/kennisbank/business-model-verdienmodel).

C

Co-investering

In private equity is co-investering de syndicatie van een financieringsronde of de investering door andere funders naast een private-equityfonds. (EVPA)

Converteerbare achtergestelde krediet

Uitgestelde schuld is een lening of een obligatie die na andere leningen of obligaties komt bij claims op activa of opbrengsten. Achtergestelde schuld wordt ook een junior obligatie of achtergestelde lening genoemd. Bij het uitblijven van betaling door de ontlener worden verschaffers van achtergestelde schulden pas betaald nadat de senior schuldhouders volledig zijn betaald. (Investopedia)

Converteerbare krediet

Lening die de lener (of de houder van een schuldbrief) het recht geeft om de lening om te zetten naar gewone of preferente aandelen aan een specifieke conversieratio en binnen een specifieke termijn. (Business dictionary)

Coöperatieve aandelen

Aandelen die worden uitgegeven door een coöperatieve vennootschap. (Law Insider)

Crowdequity

Het ophalen van kapitaal bij de ‘crowd’ door de verkoop van effecten (aandelen, converteerbare leningen, schulden, inkomstenaandeel e.a.) in een privaat bedrijf (dat niet beursgenoteerd is). (Forbes)

Crowdfunding

Crowdfunding is het gebruik van kleine hoeveelheden kapitaal van een groot aantal personen om een nieuwe onderneming te financieren. Crowdfunding maakt gebruik van de gemakkelijke toegankelijkheid van grote netwerken van mensen via sociale media en crowdfunding-websites om investeerders en ondernemers samen te brengen, met het potentieel om het ondernemerschap te vergroten door de pool van investeerders uit te breiden buiten de traditionele kring van eigenaars, familieleden en durfkapitalisten. (Investopedia)

Crowdlending

Crowdlending allows individuals or businesses seeking to borrow money to be connected with investors seeking to lend out their money. This process removes the middle entity such as a bank or other financial institution, resulting in a better interest rate for both borrowers and investors. (thewahman.com)

Cultuur, media & kunst

Onder de kunst- en cultuursector wordt verstaan het produceren van outputs die uniek zijn, een symbolische betekenis hebben en waarvan de productie, althans gedeeltelijk, wordt gestuurd door degenen die de creatieve ideeën aan de basis ervan genereren. (Creativeinfrastructure.org)

D

Donatie

Een donatie is een gift door een individu of een organisatie aan een non-profit organisatie, een goed doel of een private stichting. Meestal in de vorm van cash, maar ook mogelijk in de vorm van vastgoed, voertuigen, waardepapieren, kleding of andere diensten of goederen (Investopedia).

Duurzaam bouwen en gebouw

De doelstellingen van duurzaam bouwen zijn het verminderen van de impact van de industrie op het milieu. Duurzame bouwmethoden omvatten:

  1. het gebruik van hernieuwbare en recycleerbare hulpbronnen;
  2. het verminderen van het energieverbruik en afval;
  3. het creëren van een gezonde, milieuvriendelijke omgeving;
  4. het beschermen van de natuurlijke omgeving

(British Assessment Bureau)

Duurzame investeringsfondsen

Investeren in klassen van activa als aandelen en obligaties op dezelfde manier als traditionele fondsen. Ze houden daarbij echter niet alleen rekening met financiële criteria, maar focussen ook op aspecten in verband met milieu, maatschappij en bestuur.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG) zijn een verzameling van 17 wereldwijde doelstellingen voor 2030 die formeel zijn aangenomen door de algemene vergadering van de VN in 2015.

Sustainable Development Goals

E

Eco-mobiliteit

De term voor het groene alternatief voor de door auto’s gedomineerde vervoerssystemen en mobiliteitspatronen in onze steden. (Ecomobilityfestival.net)

Eigen vermogen

Equity of eigen vermogen is de hoeveelheid geld die zou terugvloeien naar de aandeelhouders als alle activa werden vereffend en alle schulden werden betaald.

ESG

Deze criteria op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur vormen een set normen die maatschappijbewuste investeerders kunnen gebruiken om potentiële investeringen te screenen. (Investopedia)

F

Financieringsmix

Het gebruikmaken van verschillende financieringsvormen die samen op passende wijze voorzien in de kredietbehoefte.

Financiële diensten

Financiële diensten zijn diensten die worden verleend door de financiële sector. De financiële sector omvat een breed scala van organisaties die zich bezighouden met het beheer van geld. Tot deze organisaties behoren banken, creditcardmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, consumentenfinancieringsmaatschappijen, effectenmakelaars, beleggingsfondsen en sommige door de overheid gesteunde ondernemingen.

G

Geografisch bereik

Regio waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

Gezondheid & Welzijn

Investeringen op dit gebied zijn gericht op de bredere menselijke gezondheid en welzijn en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op mentale en fysieke fitheid, ziektepreventie en behandeling en levensbevorderende diensten. (NNIP) (interpretatie)

H

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie wordt gedefinieerd als energie die wordt geproduceerd door natuurlijke hulpbronnen - zoals zonlicht, wind, regen, golven, getijden en geothermische warmte - die op natuurlijke wijze worden aangevuld binnen een tijdspanne van enkele jaren. (Sciencedirect)

Hybride financiering

Toekenning van financiële middelen aan impactgeoriënteerde investeringen die verschillende types financiële instrumenten en verschillende types risico, rendement en impactprofielen van kapitaalverstrekkers combineren. (EVPA)

I

ICBE

De Undertaking for the Collective Investment in Transferable Securities of Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten is een regelgeving van de EU die in heel Europa de regels vastlegt voor het beheer en de verkoop van beleggingsfondsen.

Impactinvestering

Investeringen in bedrijven, organisaties en fondsen met de bedoeling om naast financieel rendement een meetbare, gunstige sociale of ecologische impact te generen.

Impactonderneming

Impactondernemingen zijn bedrijven die maximale positieve impact willen creëren voor hun klanten, werknemers, zakelijke partners, het grote publiek en het milieu. (Virgin)

K

Kapitaalrisico

De mogelijkheid dat een deel of de volledige investering niet wordt terugbetaald. Dit geldt voor het hele gamma van activa waarvan de volledige terugbetaling van het oorspronkelijk belegde bedrag niet gegarandeerd is. Investeerders dragen kapitaalrisico wanneer ze investeren in aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed, grondstoffen en andere alternatieve activa. Ook wanneer een bedrijf investeert in een project, stelt het zich bloot aan het risico dat het project geen toekomstige opbrengsten genereert om het geïnvesteerde kapitaal te dekken.

Krediet

Schuld is een hoeveelheid geld die een partij leent van een andere. Schuld wordt door veel organisaties en personen gebruikt om grote aankopen te doen die onder normale omstandigheden niet mogelijk waren. Een schuldovereenkomst geeft de ontlenende partij de toestemming om geld te lenen op voorwaarde dat het later wordt terugbetaald, meestal met intrest. (Investopedia)

Kredietinstelling

Een onderneming waarvan de activiteiten bestaan in het in ontvangst nemen van deposito’s of andere terugbetaalbare gelden van het publiek en het verlenen van krediet voor eigen rekening. (OESO)

L

Levensverzekering

Contract tussen een verzekeraar en een polishouder waarin de verzekeraar garandeert een overlijdensuitkering te betalen aan de genoemde begunstigden wanneer de verzekerde persoon overlijdt. De verzekeringsmaatschappij belooft een overlijdensuitkering op basis van de betaling van de premie door de verzekerde. (Investopedia)

M

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) wordt ook wel ketenverantwoordelijkheid of duurzaam inkopen genoemd. Bij inkoopbeslissingen wordt meestal op prijs, kwaliteit en levertijd gelet. Bij MVI worden ook sociale en milieu aspecten meegenomen. Zo heeft het bedrijf effect op het gedrag van de toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu.

Matchmaking-sessie

De matchmaking-sessies geven je de kans je idee te pitchen voor relevante investeerders. Erna kan je één op één spreken met investeerders die matchen met je sector, je ontwikkelingsfase en je benodigde fundingbudget.

Mezzaninefinanciering

Een mengvorm van schuld en eigen vermogen die de verstrekker het recht geeft om de financiering om te zetten naar een belang in het actieve vermogen van het bedrijf, meestal nadat risicokapitaalbedrijven en andere senior kredietverschaffers betaald zijn. Mezzaninefinanciering wordt meestal met weinig due diligence aan de kant van de lener en weinig of geen onderpand aan de kant van de ontlener afgesloten. Op de balans van het bedrijf wordt het beschouwd als eigen vermogen. (Investopedia)

Microkrediet

Microkrediet is een zeer kleine lening die wordt gegeven aan mensen in armoede om een eigen zaak te starten. Het wordt ook microlening genoemd (Investopedia).

Minderheidsaandeelhouder

Aandeelhouder van een firma die geen zeggenschap heeft over de firma, omdat hij minder dan vijftig procent van het eigen vermogen van de firma in bezit heeft.

Mutual Funds

Een beleggingsfonds is een soort financieel instrument dat bestaat uit een pool van geld dat bij veel beleggers wordt ingezameld om te beleggen in effecten zoals aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en andere activa. De beleggingsfondsen worden beheerd door professionele geldbeheerders, die de activa van het fonds toewijzen en trachten vermogenswinsten of inkomsten te genereren voor de beleggers van het fonds. De portefeuille van een beleggingsfonds wordt zodanig gestructureerd en onderhouden dat deze overeenkomt met de beleggingsdoelstellingen die in het prospectus zijn vermeld. (Investopedia)

O

Obligaties

Een obligatie is een vastrentend instrument dat bestaat uit een lening die een investeerder geeft aan een ontlener. Een obligatie heeft een eindvervaldag waarop de houder van een obligatie zijn geld terugkrijgt. Meestal liggen ook de termijnen voor de betaling van de vaste of variabele intrest door de ontlener vast. Obligaties worden gebruikt door bedrijven, gemeenten, staten en regeringen om projecten en operaties te financieren. Houders van obligaties zijn schuldeisers of crediteuren ten opzichte van de uitgever. (Investopedia)

Onderwijs en sociale inclusie

De woordenboekdefinitie van onderwijs is: ‘het proces van onderwijzen of leren, vooral in een school of hogeschool, of de kennis die je daaruit haalt’. (Cambridge dictionary) Investeringen in onderwijs zijn dus gericht op het verbeteren en stimuleren van dit proces.

Overige

xx

P

Particulier fonds

Een particulier beleggingsfonds is een beleggingsmaatschappij die geen kapitaal vraagt van particuliere beleggers of het grote publiek. Leden van een particuliere investeringsmaatschappij hebben doorgaans een grondige kennis van de sector en van investeringen elders. Om als particulier fonds te worden geclassificeerd, moet een fonds voldoen aan een van de vrijstellingen die zijn vastgelegd in de Wet op de Investeringsmaatschappijen van 1940. De 3C1- of 3C7-vrijstellingen in de wet worden vaak gebruikt om een fonds als privé-beleggingsfonds op te richten. Er is een voordeel verbonden aan het behoud van de status van particulier beleggingsfonds, aangezien de wettelijke en reglementaire vereisten veel lager zijn dan wat vereist is voor fondsen die openbaar worden verhandeld. (Investopedia)

Publiek fonds

Onder openbare middelen wordt verstaan geld, fondsen en rekeningen, ongeacht de bron waaruit het geld, de fondsen en de rekeningen afkomstig zijn, die eigendom zijn van, in het bezit zijn van of beheerd worden door de staat of een van zijn besturen, commissies, instellingen, departementen, divisies, agentschappen, bureaus, laboratoria of andere soortgelijke instrumenten, of een provincie, stad, schooldistrict, politieke onderverdeling, of andere overheidsinstantie.

Q

Quasi-Equity

Een vorm van bedrijfsschuld die in bepaalde opzichten ook beschouwd kan worden als eigen vermogen, omdat het niet wordt gedekt door een onderpand. (Business Dictionary)

R

Rewards-based Crowfunding

Crowdfunding waarbij personen doneren aan een project of een bedrijf in de verwachting dat ze hiervoor een niet-financiële beloning krijgen, zoals een product of een dienst. (Europese Commissie)

Risicokapitaal

Financiering die investeerders verschaffen aan start-ups en kleine bedrijven waarvan verwacht wordt dat ze groeipotentieel hebben op lange termijn. Risicokapitaal is meestal afkomstig van welgestelde investeerders, investeringsbanken en andere financiële instellingen. Het heeft echter niet altijd de vorm van geld, maar kan ook worden verleend in de vorm van technische of bestuurlijke expertise.

S

Scale-up

Je product of dienst verzorgde voor meer dan 5 jaar een stroom aan omzet.

Seed

Je test of je idee kan werken, maar je bedrijf draait nog geen omzet.

Seed post-revenues

Uw product/dienst is ontwikkeld en wordt op de markt gebracht. Het bedrijf heeft 1 jaar inkomsten gegenereerd.

Seed post-revenues/Pre-startup stage

Je idee of dienst is ontwikkeld en werd op de markt gebracht. Het bedrijf heeft een jaar omzet gedraaid.

Shared savings

De spaarder doneert de volledige of gedeeltelijke opbrengst van zijn investering aan een filantropisch, educatief, wetenschappelijk, sociaal, humanitair, cultureel of ecologisch werk van algemeen belang.

Social impact

Steeds meer bedrijven ondernemen met oog voor mens, maatschappij en milieu. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, kijken ook naar maatschappelijke en economische effecten.

Social impact is de maatschappelijke waarde die een onderneming creëert. Wat voegt jouw product of dienst toe aan meerwaarde in de samenleving? Door mensen met een vorm van autisme de gelegenheid te bieden hoogwaardig en interessant werk te doen, creëert een onderneming impact op het gebied van arbeidsparticipatie.

Social Impact Bonds (SIB)

Een mechanisme dat een beroep doet op particuliere investeerders om innovatieve projecten te financieren die een meetbare bijdrage beogen te leveren aan de oplossing van problemen met een bekende maatschappelijke kostprijs.

Sociale onderneming

Een operator in de sociale economie die als voornaamste doel heeft om sociale impact te genereren in plaats van winst voor de eigenaars of aandeelhouders. De onderneming verschaft goederen en diensten aan de markt op een innovatieve en ondernemende manier en gebruikt haar winst in de eerste plaats om sociale doelstellingen te bereiken. De onderneming wordt op een open en verantwoordelijke manier geleid, waarbij de werknemers, klanten en aandeelhouders worden betrokken bij de commerciële activiteiten.

De Europese Commissie gebruikt de term ‘sociale onderneming’ voor de volgende types van bedrijven:

  • Bedrijven waarvoor de sociale of maatschappelijke doelstelling van algemeen welzijn de reden is voor hun commerciële activiteit, vaak in de vorm van een sociale innovatie.
  • Bedrijven waarvan de winst hoofdzakelijk wordt geherinvesteerd om een maatschappelijke doelstelling te bereiken.
  • Bedrijven waarvan de organisatiemethode of het eigendomsvorm de missie van het bedrijf weergeeft, met democratische of participatieve principes of een focus op sociale rechtvaardigheid.

Er zijn meerdere juridische vormen voor sociale ondernemingen. Veel ervan opereren in de vorm van coöperatieve vennootschappen, sommige zijn geregistreerd als private vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, sommige zijn beleggingsfondsen en veel ervan zijn organisaties zonder winstuitkering, zoals ziekenfondsen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, goede doelen of stichtingen.

Solidaire investering

Solidaire financiering veronderstelt een andere relatie met geld door initiatief en solidariteit met elkaar te verbinden binnen de economie. Het ondersteunt diverse sociale of ecologische ondernemingen met het geld van burgers. Je spaargeld wordt volledig of gedeeltelijk geïnvesteerd in activiteiten zoals jobcreatie, sociale woningen, energiebesparende apparaten of start-ups in ontwikkelingslanden.

Spaarrekening

Een rentedragende depositorekening bij een bank of een andere financiële instelling die een bescheiden rente opbrengt. Financiële instellingen die spaarrekeningen aanbieden, kunnen het aantal geldopnames per maand beperken. Ze kunnen ook kosten aanrekenen wanneer je geen bepaald gemiddeld maandelijks saldo aanhoudt. Meestal geven banken geen cheques voor spaarrekeningen. (Investopedia)

Start-up

Je idee of dienst is ontwikkeld en werd op de markt gebracht. Het bedrijf heeft omzet gedraaid voor meer dan 2 jaar.

Stichting

Een private stichting is een non-profit organisatie die meestal wordt opgericht via een enkele primaire donatie van een individu of een bedrijf en waarvan de fondsen en programma’s worden beheerd door de eigen trustees of directeuren. In plaats van de lopende activiteiten te financieren door middel van periodieke donaties, genereert een particuliere stichting dus inkomsten door haar initiële donatie te investeren, waarbij zij vaak het grootste deel van haar beleggingsinkomsten elk jaar uitkeert aan de gewenste liefdadigheidsactiviteiten. Investopedia

Subsidie

Een uitkering aan een persoon, bedrijf of instelling, meestal door een regering en meestal in de vorm van een som geld of een belastingvermindering. Subsidie wordt over het algemeen gegeven om een soort obstakel weg te werken. Vaak wordt ervan uitgegaan dat een subsidie het algemeen belang dient en wordt gegeven om een sociaal goed of een economisch beleid te promoten. (Investopedia)

V

Verantwoordelijk consumptiegoederen

Duurzame landbouw is een vorm van landbouw die zich richt op het produceren van lange termijn gewassen met minimale effecten op het milieu. Deze vorm van landbouw probeert een goed evenwicht te vinden tussen de behoefte aan voedselproductie en het behoud van het ecologische systeem binnen het milieu. (Study.com)

Verantwoordelijk voedsel en landbouw

Wereldwijde consumptie en productie - een drijvende kracht achter de wereldeconomie - berusten op het gebruik van het natuurlijke milieu en de natuurlijke hulpbronnen op een manier die destructieve gevolgen voor de planeet blijft hebben. Bij duurzame consumptie en productie gaat het erom meer en beter te doen met minder, en de economische groei los te koppelen van de aantasting van het milieu, de hulpbronnen efficiënter te gebruiken en duurzame levensstijlen te bevorderen. (VN)

W

White pitching sessie

Tijdens deze sessie kan je je pitch en je presentatie testen, en samen met onze business coaches een simulatie van een Q&A ervaren. Na de sessie ontvang je tips en feedback om zo je kansen te optimaliseren tijdens een ontmoeting met onze impact investeerders.

Workshop financieringsmix

Doorheen deze workshop helpt Solifin je de ideale funding mix te vinden. Daarnaast wordt de het concept ‘impact measurement’ voorgesteld, en worden de leden en financiële instrumenten voorgesteld.